Cart  

No products

0,00 CZK Total

Checkout

Specials

  • Gurmet
  • -5%
    Gurmet
    1 379,00 CZK 1 310,05 CZK

» All specials

Všeobecné obchodní podmínky společnosti MediaCall, s.r.o.

pro export periodického tisku do zahraničí a import periodického tisku ze zahraničí

(dle ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

platné od 1.1. 2014

 

Čl. 1. 

Obecná ustanovení

1.1.           Tyto Obchodní podmínky společnosti MediaCall, s.r.o., se sídlem Praha 9 - Vysočany, Špitálská 885/2a, PSČ 190 00, IČ: 241 98 013, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187826, upravují podmínky pro poskytování předplatného periodického tisku a služeb s tím souvisejících společností MediaCall, s.r.o. svým obchodním partnerům.

1.2.           Pokud není dále uvedeno jinak, mají níže uvedené výrazy používané v těchto Obchodních podmínkách a/nebo v rámcových smlouvách na poskytování marketingových, telemarketingových, zprostředkovatelských a kurýrních služeb nebo v objednávkách těchto služeb uvozené velkými písmeny následující význam:

 

Ceník

Dodavatel

znamená cenu zboží nebo služby, zveřejněnou nebo prezentovanou Dodavatelem

znamená společnost MediaCall, s.r.o., se sídlem Praha 9 - Vysočany, Špitálská 885/2a, PSČ 190 00, IČ: 241 98 013, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187826;

Klient

znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která je nebo se má stát zákazníkem odebírajícím/poptávajícím služby nebo produkty  Dodavatele nebo jím určené osoby;

Občanský zákoník

znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

 

 

Objednávka

 

 

Smlouva

 

Smluvní strany

znamená Dodavatelem akceptovanou objednávku služeb učiněnou Klientem v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami anebo Rámcovou smlouvou;

 

znamená jakoukoliv smlouvu uzavřenou mezi Dodavatelem a Klientem na poskytování Služeb, zejména ve formě Rámcové smlouvy nebo Objednávky;

znamená Dodavatel a Klient společně nebo kterýkoli z nich samostatně;

1.3.           V případě pochybností o významu některého termínu používaného ve Všeobecných obchodních podmínkách nebo Smlouvě je tento termín nutno vykládat v souladu s českým právním řádem, zejména Občanským zákoníkem.

1.4.           V případě rozporu mezi Smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami se použije přednostně úprava obsažená v příslušné smlouvě, poté případná úprava obsažená ve Všeobecných obchodních podmínkách.

1.5.           Pokud se kterékoli ustanovení Všeobecných obchodních podmínek nebo konkrétní smlouvy ukáže být nebo se stane neplatným nebo neúčinným nebo se k němu ze zákona nebude přihlížet, nebude tím dotčena platnost, účinnost ani právní bezvadnost zbývajících ustanovení. Klient je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy Dodavatele uzavřít s Dodavatelem dohodu, jejímž obsahem bude nahrazení takového neplatného nebo neúčinného ustanovení nebo ustanovení, k němuž se nepřihlíží, ustanovením, které co možná nejvíce odpovídá smyslu a účelu původního ustanovení.

Čl. 2. 

Jazyk

2.1.           Všeobecné obchodní podmínky a jiné dokumenty související se smluvním vztahem Dodavatele a Klienta mohou být přeloženy do cizích jazyků. Není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak, je rozhodnou řečí český jazyk a rozhodným dokument v českém jazyce. Není-li vyhotovena česká verze dokumentu, stanoví rozhodný jazyk Dodavatel.

2.2.           Pokud se na žádost Klienta vyhotovuje dokument v jiném než českém jazyce, je Klient povinen na žádost Dodavatele bez zbytečného odkladu na vlastní náklady opatřit jeho úředně ověřený překlad do českého jazyka.

 

Čl. 3. 

Objednávka

3.1.           Služby jsou Dodavatelem Klientovi poskytovány na základě jednotlivých Dodavatelem akceptovaných Objednávek. Základem pro vznik právního vztahu mezi Klientem a Dodavatelem, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související se správou předplatného a doručováním předplaceného periodického tisku, je učinění objednávky předplatného Klientem u Dodavatele.

3.2.           Objednávky jsou přijímány telefonicky, elektronicky i poštou.

3.3.           Objednávku předplatného nelze učinit na již expedované vydání, pokud Dodavatel neurčí jinak.

3.4.           Objednávka musí vždy obsahovat:

a)               Název titulu

b)               Jméno, název a identifikační číslo organizace, bylo-li Klientovi přiděleno

c)               Adresu, sídlo, bydliště Klienta, popř. plátce, pokud je rozdílný od Odběratele

d)               Období, na které se Objednávka sjednává

e)               Počet výtisků jednotlivých vydání titulu. Objednávka, ve které není uveden počet výtisků, se považuje za objednávku 1 výtisku každého vydání

f)                Údaje potřebné k fakturaci Objednávky

g)               Kontaktní telefon nebo e-mail

 

3.5.           Klient je povinen písemně, případně jinou vhodnou formou oznámit Dodavateli změny údajů jemu předaných při uzavření Objednávky, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co k takové změně došlo. Zejména je Klient povinen oznámit změny týkající se jména, názvu adresy, sídla, bydliště, změny ve složení statutárního orgánu a změny osob oprávněných za Klienta jednat.

3.6.           Informace o předplatném jsou zpracovávány dle údajů uvedených v Objednávce předplatného. V případě chybně poskytnutých údajů nese Klient odpovědnost za škody způsobené doručováním jiného titulu nebo počtu kusů oproti Objednávce, popř. doručováním na jinou adresu.

3.7.           Na předplatné zprostředkované Dodavatelem se nevztahují marketingové akce vydavatele.

3.8.           U zahraničních titulů objednaných přes webovou stránku Dodavatele dojde k upřesnění sjednané ceny až po obdržení Objednávky. Objednávka se stává platnou až po odsouhlasení navrhované ceny Klientem nebo její úhradou.

3.9.           Dodavatel si dále vyhrazuje právo Objednávku nevyřídit, Klienta o tomto ale musí písemně informovat.

Čl. 4. 

Přerušení, změna a zrušení předplatného

4.1.           Dodavatel zpracuje požadavky na přerušení, změny a ukončení předplatného bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 3 pracovních dnů. Ukončení Objednávky předplatného je platné vždy od předplatitelského období, které následuje po zaevidování požadavku Klienta.

Čl. 5. 

Expedice a dodání periodik

5.1.           Tituly, dodávané Klientům do zahraničí jsou expedovány ihned po dodání na sklad a předány dalším distributorům k doručení koncovému Klientovi. Doba dodání závisí na koncové destinaci a místním distributorovi.

5.2.           Tituly dovážené ze zahraničí jsou expedovány ihned po dodání na sklad a Dodavatel zajistí jejich doručení buď vlastními doručovateli, nebo jiným smluvním distributorem bez zbytečného prodlení.

 

Čl. 6. 

Fakturace a úhrada předplatného

6.1.           Dodavatel je oprávněn žádat zálohu z ceny nebo platbu předem. Příslušná částka musí pak být připsána na účet Dodavatele nebo splacena hotově nejpozději dva  pracovní dny před realizováním Objednávky.

6.2.           Jako podklad pro zaplacení předplatného obdrží Klient poštou nebo elektronicky zálohovou fakturu nebo složenku vystavenou Dodavatelem, a to nejpozději do 5 dnů od uzavření Objednávky, v případě automatického prodloužení předplatného nejpozději do začátku dalšího předplatitelského období.

6.3.           Není-li s Klientem dohodnuto jinak, řídí se konečná cena za sjednanou Objednávku Ceníkem ve znění platném k okamžiku vzniku příslušného smluvního vztahu. Ceny uvedené v Ceníku obsahují DPH.

6.4.           Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí datum úhrady předplatného, kterým je, není-li určeno jinak, datum připsání částky na příslušný účet nebo datum dodání výtisků, podle toho co nastane dříve. Klient, který je plátcem daně z přidané hodnoty, obdrží daňový doklad vystavený Dodavatelem.

6.5.           Daňový dobropis lze vystavit zásadně pouze po úhradě předplatného. Příjemce dobropisu (daňového dokladu) je povinen respektovat platná ustanovení příslušných daňových předpisů.

6.6.           Objednávka je realizována až po připsání a identifikaci platby na účtu Dodavatele, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak. V případě, že platba nebude na účet Dodavatele připsána řádně a včas, není povinen Objednávku realizovat.

6.7.           Dodavatel si vyhrazuje právo doúčtování, pokud v době sjednání ceny není známa cena aktuální pro objednané předplatitelské období.

Čl. 7. 

Reklamace dodávek

7.1.           Budovy, do kterých je doručování požadováno, musí být řádně a viditelně označeny číslem popisným, a/nebo orientačním. Schránka pro doručování musí být přístupná po celou dobu trvání předplatného. Přístup na soukromé komunikace a pozemky musí být dohodnut individuálně s Dodavatelem. Do schránek trvale neobydlených objektů (chatové a těžce přístupné oblasti) lze doručovat pouze po předchozí dohodě s Dodavatelem.

7.2.           Při doručování do společné domovní schránky na recepci nebo vrátnici je za doručení považováno vložení výtisků do této společné domovní schránky nebo předání výtisků na recepci (vrátnici).

7.3.           Předmětem reklamace dodávek objednaných titulů může být zejména nedodání předplaceného počtu výtisků, dodání neúplného, nekvalitně vytištěného nebo poškozeného výtisku. Propagační (komerční) přílohy nemohou být předmětem reklamace.

7.4.           Reklamace dodávek objednaných titulů musí být učiněna neprodleně po zjištění nesrovnalostí, u deníků nejpozději 2 týdny a u časopisů nejpozději 2 měsíce od očekávaného dodání periodika.

7.5.           Pokud bude Objednávka podle Smlouvy vadná a vada bude odstranitelná, nemůže Klient, kterému bylo plněno, požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a Dodavatel je a) připraven takovou vadu odstranit, b) bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady, c) v takové činnosti řádně pokračuje a d) v rozumném čase a řádně vadu odstraní či předmět plnění vymění za bezvadný.

7.6.           Pokud se jedná o neodstranitelnou vadu, může Klient od smlouvy odstoupit, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

7.7.           Klient musí uplatnit reklamaci výhradně písemně, a to doporučeným dopisem na adresu sídla Dodavatele, nebo emailem. Reklamace podané faxem či telefonicky nejsou považovány za řádně uplatněné, ale mohou být po dohodě, Dodavatelem akceptovány.

Čl. 8. 

Podmínky zpracování a užití osobních údajů

8.1.           Tím, že Klient dobrovolně sdělí Dodavateli své osobní údaje v souvislosti s jakýmkoli užitím služeb Dodavatele (zejména vyplněním a odesláním Objednávky předplatného, objednáním předplatného na telefonní lince, odesláním dopisu či jakkoli jinak), uděluje tím Dodavateli souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních údajů včetně elektronických kontaktů elektronické pošty (e-mail, telefon, fax atd.). Tento souhlas uděluje Klient na dobu neurčitou s tím, že je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením doručeným na adresu sídla Dodavatele.

8.2.           Sdělením elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla Dodavateli vyslovuje Klient souhlas s tím, že mu jeho prostřednictvím budou zasílána obchodní sdělení anebo propagační materiály Dodavatele. Nesouhlasí-li  Klient tím, aby mu byla prostřednictvím elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla zasílána obchodní sdělení anebo propagační materiály Dodavatele či jeho obchodních partnerů, zaškrtne příslušnou kolonku příslušného formuláře nebo tuto skutečnost nahlásí osobně na telefonní lince nebo tuto skutečnost písemně Dodavateli sdělí společně s jeho elektronickými kontakty elektronické pošty nebo s telefonním číslem, na které nemá být nadále zasílána obchodní sdělení anebo propagační materiály Dodavatele či jeho obchodních partnerů.

8.3.           Dodavatel prohlašuje, že bude získané údaje zpracovávat a používat za účelem vytvoření databáze Klientů, zasílání předplacených časopisů a obchodních sdělení či propagačních materiálů Dodavatele. Pro tyto účely bude zpracováno jméno a příjmení, popř. název Klienta, jeho adresa/sídlo, telefon, fax a e-mail. Tyto údaje budou zpracovávány až do odvolání Klienta, které musí být v písemné formě. 

8.4.           Dodavatel prohlašuje, že osobní údaje takto Klientem poskytnuté budou zpracovávány automatizovaně nebo manuálně pouze pro potřeby Dodavatele, a to jeho zaměstnanci nebo jeho smluvními partnery, a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě. Osobní údaje Klienta mohou být případně zpřístupněny i dalším osobám v návaznosti na zvláštní souhlas Klienta.

8.5.           Právo přístupu Klienta k jeho osobním údajům je zaručeno.

8.6.           Zaměstnanci Dodavatele nebo jeho smluvních partnerů, které zpracovávají osobní údaje Klienta, a další osoby, které v rámci plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními údaji u Dodavatele nebo jeho smluvních partnerů, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací.

8.7.           Klient má právo na změnu či opravu svých osobních údajů. Změna či oprava bude provedena bezodkladně po doručení písemné žádosti Klienta na adresu sídla Dodavatele.

8.8.           Požádá-li Klient Dodavatele o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Dodavatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Podle zákona o ochraně osobních údajů je obsahem informace vždy sdělení o:

a)      účelu zpracování osobních údajů

b)      osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji

c)      povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu

8.9.           V případě, že Dodavatel poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, má uživatel právo požadovat na Dodavateli vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn, pokud je jeho žádost oprávněná.

8.10.         Pravdivost údajů poskytnutých Dodavateli je Klient povinen na jeho výzvu a ve formě jím požadované kdykoliv prokázat.

8.11.         Klient akceptací Všeobecných obchodních podmínek souhlasí, aby komunikace probíhající mezi ním a Dodavatelem a týkající se poskytovaných služeb byla zaznamenávána prostřednictvím technických prostředků umožňujících její záznam, uchování a reprodukci a tyto záznamy komunikace byly v příslušném rozsahu podle potřeby použity při objasnění případných rozporů a jako důkazní prostředek v řízení před soudy nebo správními orgány a v trestním řízení nebo v případě, kdy to uzná Dodavatel za nezbytné pro ochranu svých oprávněných zájmů.

Čl. 9. 

Odpovědnost za škodu a vyšší moc

9.1.           Ukončením platnosti Smlouvy není nikterak dotčeno právo Smluvních stran na úhradu sankcí nebo náhradu škody.

9.2.           Nestanoví-li zákon, Všeobecné obchodní podmínky, nebo konkrétní smluvní ujednání jinak, odpovídá Dodavatel pouze za skutečnou škodu, kterou způsobil úmyslně, nebo z hrubé nedbalosti. Za ušlý zisk Dodavatel neodpovídá.

9.3.           Dodavatel neodpovídá za škodu způsobenou protiprávním jednáním Klienta nebo třetí osoby s výjimkou škody vzniklé v důsledku hrubé nedbalosti Dodavatele.

9.4.           Dodavatel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku toho, že mu Klient včas neoznámil zánik práva zástupce za něho jednat.

9.5.           Dodavatel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku toho, že se včas nedozvěděla o Klientově omezení svéprávnosti či o jiných omezeních oprávnění Klienta nebo osob oprávněných za Klienta právně jednat.

9.6.           Dodavatel je oprávněn z důvodů hodných zřetele omezit nebo uzavří na dobu nezbytně nutnou svůj provoz a neodpovídá za případné škody tím Klientovi způsobené.

9.7.           Dodavatel je oprávněn využít k poskytování Služeb i třetí osobu. V takovém případě odpovídá za porušení povinností, jako by službu poskytoval sám.

9.8.           Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu, byla-li sjednána ve Smlouvě, nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.

9.9.           V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez jakéhokoli dalšího omezení.

9.10.         Pokud jakýkoli právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání Smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje penále stanovené zákonem.

9.11.         Vyšší moc jako válečný stav, občanské nepokoje, požár, povodně, výbuch, výpadek telekomunikačních sítí, generální stávka, zábor, blokáda nebo jiné okolnosti, jakož i jiné události, které nemohou Smluvní strany kontrolovat, vyvazuje Smluvní strany ze všech závazků stanovených ve Smlouvě v tom rozsahu, v němž nemohou být plněny bez vzniku nedůvodně vysokých nákladů, jakož i ze všech závazků na platbu náhrady škody.

Čl. 10. 

Závěrečná ustanovení

10.1.         Není-li v konkrétním smluvním ujednání dohodnuto jinak, smluvní vztah mezi Dodavatelem a Klientem a jakékoliv mimosmluvní vztahy vznikající v souvislosti s ním se řídí českým právem; pro případné spory jsou věcně příslušné české soudy. Místně příslušným obecným soudem k řešení sporů se řídí sídlem Dodavatele, pokud právní předpis nestanoví jinak.

10.2.         Dodavatel je oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit nebo doplnit, a to pouze písemnou formou.

10.3.         Dodavatel Klientovi doručí v elektronické formě prostřednictvím e-mailu znění změn Všeobecných obchodních podmínek nejpozději 1 měsíc před datem navrhované účinnosti takové změny. Pokud Klient s navrženou změnou nebude souhlasit, je oprávněn z tohoto důvodu příslušný smluvní vztah vypovědět s účinností k datu bezprostředně předcházejícímu datu účinnosti navrhované změny nebo, pokud takové právo Klientovi zakládá zákon, s okamžitou účinností. Pokud Klient takto smluvní vztah nevypoví, stává se nové znění Všeobecných obchodních podmínek závazným pro uzavřený smluvní vztah jako změna původně sjednaných podmínek smluvního vztahu, a to s účinností ode dne uvedeného v příslušné změně Všeobecných obchodních podmínek jako den nabytí platnosti nového znění Všeobecných obchodních podmínek.

10.4.         Akceptací Všeobecných obchodních podmínek Klient souhlasí s tím, že práva Dodavatele ze smluvních vztahů s Klientem nebo s takovými smluvními vztahy související se promlčí ve lhůtě deseti let ode dne, kdy Dodavatel mohl takové právo uplatnit poprvé.

10.5.         Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklá (včetně práv a povinností z porušení této smlouvy, kterému došlo nebo teprve dojde) se budou řídit Občanským zákoníkem.

10.6.         Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2014 a jsou dostupné na internetové adrese Dodavatele.